นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กําหนดวิธีการที่ FINSTREET จัดเก็บ ใช้ จัดการและคุ้มครองข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านในฐานะบุคคลได้ ไม่ว่าด้วยตัวข้อมูลเองหรือโดยใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่ FINSTREET สามารถเข้าถึงได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเวปไซต์ เราขอเรียนว่าเรามีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
FINSTREET เชื่อว่าการให้บริการที่ดีเยี่ยมคือการทำให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้น_ด้วยการเปรียบเทียบข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ขอ มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดหาการเปรียบเทียบข้อเสนอต่างๆที่ท่านต้องการ
2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด FINSTREET มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการประมวณผล และ การใช้งานเวปไซด์เท่านั้นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ FINSTREET ขอให้ท่านยื่นผ่านทางเว็บไซต์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการให้มีการเปรยีบเทียบข้อเสนอ
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
FINSTREET มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านเลือกด้วยการกดปุ่ม “สมัคร”ในเว็บไซต์ของบริษัท (“ผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เลือก") และ เพื่อการประมวลผลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แม่นยำที่ ท่านอาจต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เลือก
ข้อมูลส่วนตัว ที่ท่านได้ให้ หรือ ประมวลผ่าน เวปไซต์ดังกล่าว ถือเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเวปไซต์ ซี่งเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ บริษัทยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐเช่น ผู้ตรวจสอบของบริษัทแห่งประเทศไทยหรือบริษัทกลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
3.1 บริษัทอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของบริษัท และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของบริษัทไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเมื่อใดก็ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน
3.2 ในบางโอกาสบริษัทอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัท อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับบริษัทด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาญหรือ เสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เกิดจากการจารกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ หรือ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดชอบดังกล่าวกล่าวทั้งหมด และ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขิ้นทั้งสิ้น
4. นโยบายการใช้คุกกี้และการวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายและติดตาม
บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับบริษัท และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของบริษัท โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น บริษัทอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท
FINSTREET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข นโยบาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า