ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขของ FINSTREET
1.1 การเข้าชม เข้าถึง ใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของ FINSTREET คือ หรือการได้รับหรือใช้บริการใดๆ ที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ ซึ่งจะใช้บังคับไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของ FINSTREETโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือด้วยสิ่งอื่น
1.2 การที่ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับ FINSTREET และผู้สืบสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ FINSTREET เท่านั้น
1.3 ในกรณีที่ท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ FINSTREET ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ FINSTREET.co โดยทันที
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงถือเป็นการบอกกล่าว
FINSTREET อาจมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในเวลาใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ ก่อนที่ FINSTREET จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ FINSTREET.co FINSTREET จะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการดังกล่าวโดยการติดประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ FINSTREET.co อย่างน้อยสิบสี่ (14) วันล่วงหน้าก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลและบังคับใช้ หากท่าน (ยังคง) เข้าชม เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ FINSTREET.co หรือได้รับหรือใช้บริการใดๆ ที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ FINSTREET.co อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาสิบสี่ (14) วันดังกล่าว ถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
อนึ่ง หากท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ FINSTREET ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ FINSTREET.co โดยทันที
3. FINSTREET มีวิธีการทำงานอย่างไร(โดยย่อ)
FINSTREET เป็นตัวกลางระหว่างคุณกับธนาคาร คอยรวบรวมโปรโมชั่นน่าสนใจมาลงในเว็บไซต์ ให้คุณสมัครและรับข้อมูลฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้คนอยากรีไฟแนนซ์บ้านมีเครื่องมือคำนวณและเปรียบเทียบ ที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้หาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องออกไปหาธนาคาร ในอนาคตเราจะมีผลิตภัณฑ์ด้านอื่นนอกจากรีไฟแนนซ์บ้านมาเพิ่มเติมด้วย
FINSTREET เป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่หลากหลายในประเทศไทยที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทย FINSTREET รวบรวมข้อเสนอจากสถาบันการเงิน ธนาคาร และ/หรือตัวกลางผู้ปล่อยสินเชื่ออื่นๆ (รวมกันเรียกว่า "ผู้ให้สินเชื่อรายหนึ่งรายใด" หรือ "ผู้ให้สินเชื่อ") ในประเทศไทย ซึ่งจัดหาข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของพวกเขาให้แก่ FINSTREET เพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคา FINSTREET จะไม่เสแสร้งหรือรับประกันว่าจะเปรียบเทียบราคาของผู้ให้สินเชื่อทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย อาจมีผู้ให้สินเชื่อหรือตัวกลางสินเชื่อที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ FINSTREET ซึ่งทำให้ FINSTREET ไม่สามารถที่จะรวม FINSTREET เหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบราคาของ FINSTREET ได้ และท่านจะไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ของ FINSTREET เหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ FINSTREET.co
หลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ FINSTREET ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เว็บไซต์ FINSTREET.co จะดำเนินการเปรียบเทียบข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ท่านเลือก เว็บไซต์ FINSTREET.co จะแสดงรายชื่อผู้ให้สินเชื่อที่เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ท่านเลือกโดยมีข้อมูลที่สอดคล้องกันและทางเลือกให้คลิก “เลือกเพื่อเปรียบเทียบ”, “ดูรายละเอียด” และ/หรือ “เปรียบเทียบที่เลือกไว้ทั้งหมด” สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงไว้ หากท่านเลือกที่จะคลิกปุ่ม “ส่งคำขอ” ของผู้ให้สินเชื่อรายหนึ่งหรือ ”ส่งคำขอทั้งหมด” ผู้ให้สินเชื่อทั้งหมดท่านะเลือกไว้แล้วคลิกปุ่ม “สมัคร” จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของ FINSTREET ท่านอาจจะถูกนำไปสู่เว็บไซต์ข้อมูลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้สินเชื่อรายดังกล่าว และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยและส่งต่อไปให้แก่ผู้ให้สินเชื่อที่ท่านเลือก เมื่อข้อมูลของท่านถูกนำเสนอไปยังผู้ให้สินเชื่อแล้ว งานของ FINSTREET ก็เสร็จสิ้นลง FINSTREET ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหารือหรือการเจรจาต่อรองใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้สินเชื่อหรือในการโฆษณาหรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการสินเชื่อใดๆ
4. FINSTREET และผู้ให้สินเชื่อเชื่อมต่อกันโดยวิธีใด
4.1 เว็บไซต์ FINSTREET.co และบริการที่ FINSTREET ให้บริการทางเว็บไซต์ FINSTREET.co ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากท่าน FINSTREET มีรายได้ส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อเมื่อผู้เข้าชมถูกนำไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อหรือมีได้รับการติดต่อจากผู้ให้สินเชื่อ
4.2 FINSTREET ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมผู้ให้สินเชื่อรายใดๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ FINSTREET.co และ FINSTREET ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือดำเนินงานเว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อ FINSTREET อาจมีลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อเพื่อการอ้างอิงและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และ FINSTREET ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่ออาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และท่านควรจะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเหล่านั้นก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อรายที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนเกี่ยวข้องหรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านมีกับผู้ให้สินเชื่อรายหนึ่งนั้นเป็นไปเพื่อตัวท่านเองและเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมด
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ FINSTREET.co ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้สินเชื่อ รวมทั้ง (ผลของ) การเปรียบเทียบราคาที่แสดงผลออกมา ("เนื้อหาของการเปรียบเทียบ") จัดทำขึ้นตามสารสนเทศและข้อมูลที่ FINSTREET ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อและข้อมูลที่ท่านยื่นผ่านเว็บไซต์ของFINSTREET ด้วยเหตุผลดังกล่าว FINSTREET จึงไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความแม่นยำ ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของเนื้อหาของการเปรียบเทียบและ FINSTREET ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด ความผิดหรือการละเว้นใดๆในส่วนนี้
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว FINSTREET เป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาและช่วยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั่วไปของผู้ให้สินเชื่อที่มีการเชื่อมต่อกับ FINSTREET FINSTREET ไม่ได้เป็นบริษัทสินเชื่อหรือตัวกลางสินเชื่อ ดังนั้น เนื้อหาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ FINSTREET.co ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่เนื้อหาของการเปรียบเทียบไม่ว่าในทางใดๆ ไม่ได้แนะ กล่าวโดยนัย พิสูจน์หรือถือเป็นการรับรอง การอนุมัติ การแนะนำหรือการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึง คุณภาพหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการใช้งาน (ส่วนบุคคล) ของท่าน เนื้อหาของการเปรียบเทียบ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการเสนอหรือการชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้สินเชื่อหรือบุคคลภายนอกอื่นใดในเรื่องดังกล่าว หากในท้ายที่สุด ท่านตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้สินเชื่อ ท่านจะเข้าทำสัญญากับผู้ให้สินเชื่อ ไม่ใช่กับ FINSTREET ดังนั้น FINSTREET ไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการซื้อของท่าน ความเหมาะสมหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสัญญาที่ท่านเข้าทำกับผู้ให้สินเชื่อ
5. สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 5.1 ท่านจะใช้เว็บไซต์ FINSTREET.co ต่อเมื่อท่านมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพื่อการใช้ส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
5.2 หากท่านสร้างบัญชีขึ้นผ่านเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือหากท่าน (ด้วยประการอื่นใด) ยื่นข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่ FINSTREET ท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง ทันสมัย ถูกต้องและสมบูรณ์
5.3 ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
5.4 ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีของท่านกับบุคคลอื่น
5.5 ท่านจะต้องงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ FINSTREET.co หรือบริการของ FINSTREET เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5.6 ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือ เลี่ยง หลีกเลี่ยง หลบ ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆ ที่ FINSTREET ติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึง (ส่วนหนึ่งส่วนใด) ของเว็บไซต์ FINSTREET.co ไอพีของเว็บไซต์ (ตามที่นิยามไว้ท้ายนี้ในข้อ 14 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้) หรือเนื้อหา เกิดความเสียหาย
5.7 ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ (พยายามที่จะ) แทรกแซงเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ FINSTREET.co
5.8 ท่านต้องรับผิดชอบในการที่จะตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และการมีพร้อมใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ FINSTREET.co เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อใดๆ
6. ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
FINSTREET ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง และ FINSTREET ขออ้างถึงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของ FINSTREET สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของ FINSTREET เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้
7. เนื้อหาบางประการเป็นของผู้ให้สินเชื่อ
เว็บไซต์ FINSTREET.co มีข้อมูลบางประการที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือ FINSTREET เป็นเจ้าของเว็บไซต์ FINSTREET.co และข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวงที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ FINSTREET.co ซึ่งรวมถึงรูปภาพทั้งหมด ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ยกเว้นข้อมูลในเว็บไซต์ FINSTREET.co ที่มีผู้ให้สินเชื่อหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ FINSTREET ทำงานร่วมด้วยเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต (รวมกันเรียกว่า "ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์")
ยกเว้นการที่ท่านใช้เว็บไซต์และบริการของ FINSTREET เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้ ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิงค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า ท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FINSTREET ผู้ให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ FINSTREET ทำงานด้วย แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดต่อ FINSTREET ได้ ที่นี่
8. ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน
เว็บไซต์ FINSTREET.co เนื้อหาของการเปรียบเทียบ และบริการที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ FINSTREET.co นั้นได้จัดให้ตามเกณฑ์ "ตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" และ "ตามที่มี" แม้ว่า FINSTREET จะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา แต่ FINSTREET ไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าประเภทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ FINSTREET.co เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความมีประโยชน์ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความปลอดภัย ความทันสมัย คุณภาพ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ วัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ FINSTREET ไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ FINSTREET.co เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อ จะไม่หยุดชะงัก ปลอดจากข้อผิดพลาด ปราศจากข้อบกพร่อง ไม่มีไวรัส ทันเวลาหรือปลอดภัย
9. การจำกัดความรับผิด
FINSTREET พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและ FINSTREET ในเครือของ FINSTREET ขอยกเว้นความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อและที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หรือธุรกรรมของท่านกับผู้ให้สินเชื่อในเวลาต่อมา
FINSTREET พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและ FINSTREET ในเครือของ FINSTREET ขอยกเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
ก. ไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ท่านเข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์ FINSTREET.co เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือการที่ท่านใช้บริการที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว หรือ
ข. เหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ FINSTREET จะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึงการขาดกำไรและเงินออม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ FINSTREET.co เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
ในกรณีใดๆความรับผิดโดยรวมของ FINSTREET ต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ FINSTREET.co เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ FINSTREET ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ FINSTREET.co หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว จะจำกัดอยู่ที่ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)ให้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด
10. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้อง FINSTREET จากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การที่ท่านใช้และใช้เว็บไซต์ FINSTREET.co อย่างผิดวัตถุประสงค์ (2) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ (3) การที่ท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ (4) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อ FINSTREET ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม (1) (2) หรือ (3)
11. สิ่งอื่นๆ ที่ควรทราบ
FINSTREET สงวนสิทธิที่จะบอกเลิก ระงับหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ FINSTREET.co และ FINSTREET มีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่ได้ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
หาก FINSTREET ไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของ FINSTREET ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว FINSTREET จะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาบังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใดไม่สมบูรณ์ในเขตอำนาจใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าได้รับการแทนที่โดยบทบัญญัติที่สมบูรณ์
12. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
กรณีที่ FINSTREET ก็ตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และ FINSTREET (ทั้งท่านและ FINSTREET ) จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลประเทศไทย